Life Giving Song (Sun Dance Song)

(Originated in Saugeeng First Nation, Freda’s family)

(Lead) Ya way, ya way, ha ah way,
A way, ya way, ha
Ya way, ya way, ho
Ya way, ya way, ha ha way, oh hey ho!

(All) Repeat above

Kee ka, mee nee go na an (“He” will give us….)
Bee maa di si win  ( Life!)
Ya way, ya way, way, ho  (Confirmation)
Ya way, ya way, ha ha, way oh, hey, ho!